vibradorm גרמניה‫,‬ מעבדות המחקר המובילות בעולם חופשות לראשונה פיתוח טכנולוגי מתקדם המאפשר הפעלת מערכות מסא‫ג' וחימום תוך שיכבתיים המופעלים באמצעות שלט רחוק.‬‬‬‬‬‬

המערכת כוללת
* 6 תבניות מובנות לסוגי עיסוי שוים.
* 2 תוכניות עיסוי דופק.
* 5 תוכניות גלים.
* טיימר כיבוי אוטומטי‬.

מערכת קימה

Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp Share to LinkedIn LinkedIn Share to Google+ Google+